Dansk Cyklist Forbund, Skov- og Naturstyrelsen
Retur til styrelsens hjemmeside

Skov- og Naturstyrelsen

Retur til Miljøministeriets hjemmeside

Strategiplan for cykel-, vandre- og rideruter af national og regional betydning

Dansk Cyklist Forbund

Møde 18-3-02 med Cyklistforbundet om Cykelruter/stier

Tilstede:

Fra Cyklistforbundet direktør Jens Pedersen og medlem af Cykelturisudvalget Jens Krøjer Hansen. Tanja, der er udvalgets faglige støtte, havde ikke ment hun kunne bidrage til interviewet.

Fra Idéværkstedet: Mette Kristensen og Niels Jensen.

1. Cyklistforbundets organisation og struktur (den kender vi nogenlunde i forvejen)

Lokalafdelingerne arbejder med regionale og lokale ruter/stier, mens Cykelturistudvalget (der er nedsat i december 2001) især skal arbejde med de nationale ruter, men som også skal samarbejde med lokalafdelingerne. Der er ved at blive udarbejdet et kommissorium for Cykelturistudvalget. Det vil bla. komme til at indeholde en hensigtserklæring om at udvalget skal udarbejde standarder (i første omgang fælles for stier langs veje og selvstændige cykelruter) samt udvikle ønskelige standarder for cykelruter.

2. Status for cykelruter i Danmark

Cyklistforbundet har i årevis udgivet Cykelferiekortet og har to gange udsendt et HT-kort. Der er ikke planer om at ajouruføre HT-kortet, men Cykelferiekortet revideres hvert andet år (vi fik 2000 udgaven), og der kommer en ny udgave i år (slutningen af april). Cyklistforbundet havde ikke nogen særlig mening om Vejdirektoratets og Amterne i Danmarks CykelGuide, men syntes da at det er godt at få markedsført cykelruterne.

3. Hvordan får vi et samlet overblik over de registrerede ruter – og de uregistrerede?

Overblikket fås på Cykelferiekortet og de enkelte amters kort. Kriteriet for om ruter optages på Cykelferiekortet er, om amtet opfatter det som en regional rute. Defineres altså ikke ud fra længde mht om ruten har regional/national betydning (i så fald kun indirekte, hvis dette er et kriterie for amterne). Derudover registreres selvfølgelig det nationale cykelrutenet. Det er ikke særligt sandsynligt, at der er uregistrerede cykelstier.

Krak arbejder med en "rejseplan" for cyklister, men er løbet ind i en del vanskeligheder (Ålborg er pilotområde).

4. Kvalitetskrav (grus/asfalt)

Det er ikke noget krav, at ruterne er asfalteret, kan også være stenmel fx Fremkommelighed diskuteres også, både generelt for almindelige cyklister og specielt for liggecyklister (der især har vanskeligt ved at passere bomme). For almindelige cyklister er det et problem, at arbejdsveje/markveje bruges som cykelruter. Ved Nakskov går en cykelrute (sti?) fx gennem et gods. Stien er ufremkommelig i perioder, hvor der er meget arbejdskørsel. Oprindelig sikrede amtet sig en sti der var én alen bred, for at cyklisterne havde ret til at køre der.

Flere steder er de nationale ruter meget lidt fremkommelige bare det er en lille smule vådt.

Udvalget er ikke nåët ret langt i diskussionerne om kvalitetskrav, men de er på dagsordenen 20-4. I Cykelpolitik (fra 98/99) er der ikke nogen ønsker til cykelruternes kvalitet, kun til pendlerruter.

5. Afmærkning og andre brugere

Cyklistforbundet er tilsyneladende tilfreds med skiltestandarden fra Vejdirektoratet. – Dog kunne det være godt at få afmærket kortere alternativer fx til større byer, så brugerne selv kan vælge om det vil køre ad den lange, rekreative cykelrute eller den kortere direkte cykelsti langs landevejen.

Der er ikke konflikt med vandrende (der kan opfattes som meget langsomme cyklister). Mountain bikere bør nogen steder have egne, udfordrende stier fx i skove – mest for at undgå at cyklister generelt bliver ilde set. Ridende er et stort problem, fordi hestene efterlader hestepærer, laver huller i stierne og let lader sig skræmme af (lydløse) cyklister. Ridende bør være adskilt fra cyklende når faciliteter planlægges.

6. Forskellige behov i forbindelse med cykling

Der er næsten et sammenhængende net til transport og til rekreation. Der er gode muligheder ofr udflugt og cykelferie.

Cyklistforbundet opfordrer kommuner og amter til at bevare eksisterende lokale stier, der er kraftigt truede af nedlæggelse. Kender til Adgangsudvalgets rapport og anbefalingerne heri, men ville egentlig gerne arbejde mere med emnet. Forbundet har opfordret kommunerne til at skilte ruter og til at udarbejde kort der både kan bruges i forbindelse med daglig transport og til rekreation (temaer, fx fugleture, galleriture). Møn Kommune er pilotprojekt.

Skov- og Naturstyrelsen har givet penge til et (andet?) projekt, der skal belyse mulighederne for at få åbnet mere op for cyklister i skovene og i naturen i det hele taget. Team Møn er konsulent. Jens Pedersen er muligvis formand for udvalget.

7. Europæiske cykelruter og deres sammenhæng med de danske.

Cyklistforbundet er ikke særligt optaget af de europæiske cykelruter. Nævnte København-Berlin, som Krøjer havde været med til at indvie. Denne rute er afhængig af færgen fra Stubbekøbing, der i hvert fald sejler om sommeren (men sejler den også om vinteren). Denne rute kunne måske få statstilskud (se Jens Pedersens bemærkninger om tilskud nedenfor), nu når togforbindelsen ikke bliver til noget (det var bare referentens indskydelse).

Turistorganisationer har udgivet turvejledninger (Fyntour fx Østersøen Rundt), der omfatter de danske dele af det europæiske cykelrutenet stykket sammen med nationale ruter og måske også lokale (referenten: nævnes det i denne publikation, at europæiske ruter indgår?). På cykel langs Jyllands Vestkyst er et andet eksempel på markedsføring, men det er måske snarere af en national rute?

Måske kan de europæiske ruter bruges til at markedsføre cykelturisme og vise at Europa har et sammenhængende net, der er grænseoverskridende.

8. Overnatningsmulighedernes betydning – hvilke typer overnatning foretrækker cyklister? Anden vigtig service undervejs.

Jens Pedersen så gerne der blev indført et "cykelvenlighedskoncept, hvor 6-8 betingelser skal være opfyldt for at overnatningsstedet får lov til at skilte med at de er cyklistvenlige. Det kunne være, at man kan få cyklen låst inde for natten uden at skulle fjerne al bagage eller at overnatningsstedet accepterer blot en enkelt overnatning (i modsætning til at de kun sælger pakkeløsninger med flere overnatninger). Cyklistforbundet samarbejder med turistorganisationerne (Fyntours, Storstrøms Amt og vist også Turistrådet eller en anden landsdækkende organisation). Når publikationen om Østersøruten genoptrykkes i 2003 er det eningen, at konceptet skal være indført langs denne rute.

Naturlejrpladser/overnatning i det fri er foruden hoteller og vandrehjem, også af interesse for cykelturisten (Cyklistforbindet er involveret i markedsføringen af denne overnatingsmulighed).

9. Eksempler på historiske ruter/stier.

Jens Pedersen nævnte stien til Feddet ved Præstø som et eksempel. Niels vil formulere et indlæg til Aktivcyklisten (deadline 1. april) hvor der efterlyses andre eksempler.

10. Andre interesser, fremtidige ønsker og anbefalinger.

Der mangler et forum til diskussion af de nationale ruter, fx standarder (ud over skiltning). Jens mente, at der var brug for en bedre koordinering af de nationale cykelruter i Danmark og støttede oprettelsen af et nationalt cykelruteråd eller anden for for koordinerende struktur.

11. Hvordan undgår man, at eksisterende velfungerende stier forsvinder eller stoppes af ulovlige skilte, hegn og låste låger?

Det bør være forbudt at nedlægge gamle stier, jævnfør Adgangsudvalgets anbefalinger. Cyklistforbundet har dog ikke nogen aktionsplan på dette område. Jens Pedersen mente det var problematisk at der er indført nye adgangsregler til Store Vildmose, hvor det er tilladt at køre ind i området med en stor bus, men hvor uskadelig cykling er forbudt. Han var helt med på at ynglesæsoner mv kunne medføre restriktioner periodevis.

12. Cykelturisme

Cyklistforbundet er igen begyndt at dyrke cykelturismen. Tror der er et marked. Krøjer har taget initiativ til en cykelturistuge efter svensk forbillede (der har det kørt i 10 år nu med 300 – næsten 1000 deltagere). Afholdes for første gang i år i Danmark og flyttes i de kommende år til nye steder.

Niels Jensen

Idéværkstedet De Frie Fugle