Retur til styrelsens hjemmeside

Skov- og Naturstyrelsen
Kalundborg KAL-004
Svær lerjord

Jordbunden i Landskabet

Retur til Miljø- og Energiministeriets hjemmeside
foto: Henrik J. Granat © Skov- og Naturstyrelsen

 

Ap (0-25 cm):

Mørk grålig brun (10YR 4/2 f); ler; issøaflejring; humusholdig; ikke kalkholdig.

Bt (25-55 cm):

Mørk gullig brun (10YR 4/4 f); meget svær ler; issøaflejring; humusfattig; ikke kalkholdig; moderat medium angulær struktur.

Bt(g) (55-95 cm):

Grålig brun (2.5Y 5/2 f); Gullig brune (10YR 5/4 f) pletter; meget svær ler; issøaflejring; humusfattig; ikke kalkholdig; moderat medium angulær struktur 30-40% pseudogleypletter på brun bund.

Cg (95-150 cm):

Lys oliven grå (5Y 6/2 f); Lyse oliven brune (2.5Y 5/3 f) pletter; meget svær ler; issøaflejring; humusfattig; kalkholdig; 10-20% gleypletter på grålig bund.

Retur til Østdansk morænelandskab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

til top

Geologi: Fra de groveste smeltevandsaflejringer eksemplificeret ved det foregående jordbundsprofil FRD-002, springer vi nu direkte til de mest finkornede smeltevandsaflejringer. Teksturen i dette profil domineres af ler med op til knap 60%. Den sidste trediedel består af finsilt.

Issøler er en forholdsvis sjælden jordart. Det aflejres i bassiner med stillestående eller meget langsomt strømmende smeltevand enten foran isen i det morænelandskab, hvorfra isen netop er smeltet bort, eller i isdæmmede søer, hvor en eller flere sider af søen udgøres af indlandsis.

Dette profil er gravet på toppen af en issøbakke (fladbakke), der er karakteristisk ved sin flade top og velafgrænsede ofte stejle sider. Bakkens form skyldes, at materialet er aflejret inde på selve indlandsisen. Da isen smeltede ned stod bakken tilbage.

Ler som dette kan i øvrigt bruges til teglfremstilling. De øverste kalkudvaskede lerlag er såkaldt rødbrændende ler, medens de dybereliggende kalkholdige lag betegnes gulbrændende. På en anden del af bakketoppen er der gravet ler til teglfremstilling.

Jordbund: Lernedslemning har dannet en lerudfældningshorisont (Bt-horisont), der under ca. 55 cm’s dybde får kraftigt pseudogleypræg (Bt(g)-horisont) i form af brune pletter på en grålig baggrund. Derunder ses et kalkholdigt udgangsmateriale (Cg-horisont), hvor de grå farver dominerer. Den grå farve skyldes gley efter længerevarende perioder under et grundvandsspejl med vandmættet og reducerende miljø.

Træartsvalg: Vandkapaciteten er høj 18%, og det skyldes det høje siltindhold. Ler knytter også meget vand til sig, men en stor del bindes så hårdt til leret, at planter ikke kan udnytte det.

Næringsstofniveauet er meget højt grundet leret og kalkholdige lag forholdsvist tæt ved overfladen.

Jordtypen er velegnet til vand- og næringskrævende arter, hvis rodudbredelse ikke lader sig påvirke væsentligt af grundvand og dårlige luftskifteforhold. Uegnede træarter er af stabilitetshensyn rødgran, sitkagran, fuglekirsebær, bøg og ær. Derimod anbefales specielt eg, rødel, lind, ask, avnbøg, thuja og cypres. Ædelgran, skovfyr, og birk vil også kunne udvise tilfredsstillende vækst og stabilitet.

Douglasgran er egnet på jordtypen som sådan, men på grund af vindklimaet på toppen af en bakke er den ikke med i anbefalingerne.

Det høje lerindhold betyder desuden, at terræntransport i videst mulig omfang bør begrænses til de tørreste perioder af året og til perioder, hvor jorden er frossen.

 

Hori-

Dybde

Ler

Fin-

Grov-

Fin-

Fint

Groft

Grov-

Grus

Humus

Kalk

Vol.

pH

PTV

sont

(cm)

silt

silt

sand

mellemsand

sand

vægt

H2O

Størrelse (u m)

< 2

2-20

20-63

63-125

125-250

250-500

500-2000

0,2-2 cm

%

%

g/cm3

%

Ap

10-20

25,1

24,1

12,6

11,1

10,7

8,6

7,8

9,0

2,5

0,0

7,8

21

Bt/Bt(g)

50-60

58,4

34,7

3,8

0,5

1,5

0,5

0,5

0,0

0,7

0,0

8,3

18

C(g)

110-120

50,8

36,9

8,1

1,5

1,0

0,5

1,0

0,0

0,2

22,3

8,4

18

Alle teksturtal samt grus, humus og kalk er i % af fraktionen < 2000 u m (0,2 cm). PTV er beregnet efter en formel (se bilag 3).

 

Jordtype: Svær lerjord

Egenskabskode: 44

Udgangsmateriale: Issøler

Dræningsklasse: Moderat veldrænet

Grundvandsdybde: 150 cm

RZK100: 186 mm

Vegetation: Korn

Reference: Kortlægningsrapport nr. 37, KAL-004

Beskrevet af (foto): Henrik J. Granat

Lokalitet: Kalundborg, Odsherred Statsskovdistrikt

Kortblad: 1413 IV SØ Kalundborg

UTM: 633691 6175681

Landskabstype: Morænelandskab

Beliggenhed: Bakketop

Kote: 15 m.o.h.

Temperatur årsgennemsnit: 8,2° C

Nedbør år: 529 mm

Nedbør vækstsæson: 297 mm