Retur til styrelsens hjemmeside Fyns Statsskovdistrikt

Frøbjerg Bavnehøj

Generelt
Frøbjerg Bavnehøj der Fyns højeste punkt, 131 moh, ligger mellem Tommerup og Aarup i Aarup kommune. Skov- og Naturstyrelsens arealer omfatter 11,7 ha. Staten overtog arealet i 1969 efter Bavnehøjselskabet, som havde drevet arealet som en "Fynsk Mindes- og Festplads" siden 1912.

Geologi
Frøbjerg Bavnehøj ligger som et særligt fremtrædende bakkeparti i det store dødislandskab omkring Vissenbjerg. Selve Frøbjerg Bavnehøj samt den østlige del af området består af moræneler. Den 122 m høje bakke vestfor er kortlagt som smeltevandssand. Frøbjerg Bavnehøj er beliggende i national geologisk interesseområde nr. 126, Vissenbjerg hvor landskabet i slutningen af sidste istid er blevet formet af den bortsmeltende is, der har medført dannelse af top-, flad- og konsolbakker samt dybt nedskårne erosionskløfter. De markante afsmeltningsstadier, der dækker et stort område, er af stor forsknings- og undervisningsmæssig værdi, da fænomenet sjældent ses så markant og tydeligt i terrænet.

Internationale beskyttelsesområder.
Frøbjerg Bavnehøj er ikke en del af et internationalt beskyttelsesområde.

Fredninger og vildtreservater
Hele området er fredet ved OFN kendelse af 8. februar 1947. Området er ikke en del af et vildtreservat.

Regionplanlægning.
Frøbjerg Bavnehøj ligger i særlig beskyttelsesområde og i drikkevandsområde med særlige interesser.

Naturskov
Der er ikke udlagt arealer i medfør af naturskovsstrategien på Frøbjerg Bavnehøj.

Kulturhistorie
Navnet Frøbjerg kommer fra Frej/Freja og man mener at der i oldtiden har været et kultsted for frugtbarhedsguden på højen. Fra middelalderen og frem til begyndelsen af 1800-tallet indgik Frøbjerg Bavnehøj i en kæde af bavnehøje, hvor man, bl.a. i krigstid, tændte bål (bavner) på potten for at meddele sig til hinanden.
Bavnehøjselskabet blev grundlagt i 1912 og etablerede en "fynsk mindes og festplads i lighed med den på Skamlingsbanken" på arealerne omkring Bavnehøj.
Området var i perioden 1912- ca 1960 rammen om mange folkemøder, grundlovsfester, gymnastik- og håndboldstævner. I 1930 blev opført en gymnastiksal , den brændte i 1959. De udendørs arrangementer blev oftest afholdt på en anlagt plads mellem de to bakker – pladsen findes stadig og der er i dag anlagt en bålplads. Efter 2. verdenskrig blev arealet udvidet og det vi i dag kender som festpladsen kom til. Det kgl. Teater spillede her på sine sommerturneer i begyndelsen af 50´erne og Poul Reumert har kaldt stedet for "Danmarks smukkeste friluftsscene".
Der er på området rejst en række mindesten:

  • Kvindernes valgret – grundloven 1915 (rejst 1918)
  • Genforeningen (rejst 1922)
  • 150 året for stavnsbåndets ophævelse (rejst 1939)
  • Mindesten over Fyns første folkevalgte biskop, AJ Rued (rejst 1948)
  • Sten for to af Bavnehøjselskabets stiftere J Kyed og JJ Vest.
  • Grundlovens 150 år (rejst 1999)
  • mindelund for besættelsestidens ofre fra Fyns Stift, rejst 1954.

Friluftsliv
Frøbjerg Bavnehøj er et meget yndet udflugtsmål for såvel organiserede som uorganiserede udflugter og der afholdes atter folkemøder og -fester på festpladsen.
Deciderede O-løb etc er området ikke egnet til.
Siden 1986 har foreningen Frøbjerg Festspil hvert år i august opført et friluftsspil, som ud over de mange frivillige medlemmer der bygger scenen og optræder, hvert år ses af omkring 26.000 tilskuere.

Målsætninger
Arealet drives primært som et rekreativt og kulturhistorisk naturområde. Arealudvidelser til arrondering af bakkerne og evt. muligheder for at skabe stiforbindelse til amtets ejendom Brændholt bjerg er ønskelige.

Forskrifter
Områdets særlig brug er karakteriseret ved, at der ud over den "almindelige brug" afholdes en række meget store arrangementer. Dette stiller krav til fleksibilitet i såvel toilet- som parkeringsfaciliteter. Det eksisterende toilet er ved at være udtjent og må renoveres i planperioden – toiletkapaciteten må herunder overvejes – toilettet er stort for det daglige brug, og om kapaciteten skal sættes efter større arrangementer må nok overvejes. Græsarealerne afd 80b og 82b benyttes som bufferareal for parkering.

*Afd. 80a (ORE – 3,80 ha), Afd. 82a (ORE – 2,80 ha)
§ 3-beskyttet overdrev. Overdrev med spredte træer og buske omkring Frøbjerg Bavnehøj og en nærliggende bakke mod vest. På bakkernes nedre dele står vedplanterne ret tæt.
Overdrevet afgræsses af får.
Naturværdi: 1. Plejebehov: 2.
Målsætning: Bevaring af overdrev på bakketoppe, hvorfra der er en vid udsigt. Udsynet bør bevares, og der bør ikke ske yderligere tilplantning. Bevaringen kan f.eks. ske ved fortsat græsning.

Afd. 80e: festplads

Konsekvenser

Arealudvikling
Arronderende arealer kan overvejes erhvervet.

Facilitetsopgørelse

1.1.1999

Tiltag i planperioden

Bål- og grill pladser

1

uændret

Kortborde/informationstavler

4

uændret

Toiletter

1

trænger til en gennemgribende modernisering

P-pladser

1

uændret

Lokalt producerede foldere

1

uændret

Andet

 

Udstilling i gammel ishus

 

Festplads med talerstol

uændret

 

Regnsvejrspavillion, 1 stk

uændret

Tilbage